2019 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

 661 ගැලනිගම

 • රේරුකාන පාර 1 පටුමඟ දකුණට හැරුණු විට ඇති මාර්ගය කොන්කූිට් කිරීම.
 • රේරුකාන පාර පොදු ළිඳ පසු වී ටික දුරක් ගිය විට හමුවන වමට ඇති බොරළු පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ගැලනිගම සුසාන භුමිය පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

691 අළුබෝමුල්ල නැගෙනහිර

  • කිරිපැල්ලගහවත්ත මාතෘ සායන ගොඩනැඟිල්ලේ දොරවල් දෙක හා අනෙකුත් ඉතිරි වැඩ කොටස.
  • මැද මාවතේ ජයන්ත මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය.
  • ඌරකඩුව මරණාධාර සමිතිය ඉදිරි පිට මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරිම.

690 මහවිල 

  • මහවිල දැනට හොරණ මාර්ගයේ සිට ආදර්ශ මාවතේ සමන් මහතාගේ නිවස අසල ඇති අතුරු පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • මාදු පිටිය මාර්ගයේ නැචුරබ් කර්මාන්ත ශාලාව ලගින් උස්වත්තට ප්‍රවේශ වන මාර්ගයේ ආදර්ශ මාවත බෝක්කුව පිලිසකර කළ යුතුය.

688/සී වඳුරාමුල්ල නැගෙනහිර

 • දැනට ඉතිරිව පවතින අළුබෝගහවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම

|closed

|closed

|closed

|closed

|closed

|closed

|closed

|closed

|closed

|closed

News & Events

27
ජූනි2019
පිරිත් පිංකම

පිරිත් පිංකම

රටට හා මහජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලද පිරිත්...

Scroll To Top