ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම මුළු ජනගහනය
656 රයිගම දකුණ 1198
656/A රයිගම උතුර 1787
656/B රයිගම නැගෙනහිර 1925
656/C රයිගම බටහිර 1762
657 පනාපේ 985
657 A කොළමැදිරිය උතුර 1300
658 කිම්මන්තුඩාව 994
659 අටළුගම 2615
659/A අටළුගම බටහිර 1974
659 B කොරාවල 2348
659/C බමුණුමුල්ල මුස්ලිම් 1342 1342
659/D ගල්ගෙමන්ඩිය 2036
660/A එපිටමුල්ල 2479
659/E බෝගහවත්ත 2321
660 බමුණුමුල්ල 623
661 ගැලනිගම 890
661/A කොතලාවල 2902
662 වෑවිට 1775
662/A යටියන 2264
663 බණ්ඩාරගම 1190
663/A බණ්ඩාරගම නැගෙනහිර 1923
663/B බණ්ඩාරගම බටහිර 1944
664 වීදාගම නැගෙනහිර 2053
664 A වීදාගම බටහිර 1813
665 රඹුක්කන උතුර 1155
665/A රඹුක්කන දකුණ 1221
665/B බොල්ගොඩ 1182
666 කඹුරුගොඩ නැගෙනහිර 1025
666/A කඹුරුගොඩ බටහිර 1237
667 ගම්මන්පිල 2192
 

ස්ත්‍රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම ස්ත්‍රී පුරුෂ මුළු ජනගහනය
සම්මන්ත්‍රණපුර 4045 4263 8308
මට්ටක්කුලිය 14829 14888 29717
මෝදර 9512 9332 18844
මාදම්පිටිය 6861 6903 13764
මහවත්ත 4714 4634 9348
අලුමාවත 7453 7006 14459
ලූණුපොකුණ 6443 6741 13184
බ්ලුමැන්ඩල් 7494 7153 14647
කොටහේන නැගෙනහිර 3567 3209 6776
කොටහේන බටහිර 5085 4900 9985
කොච්චිකඩේ උතුර 4599 5311 9911
ජින්තුපිටිය 4467 4140 8607
මසන්ගස්වීදිය 4471 4566 9037
නිව්බසාර් 7092 7166 14258
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් දකුණ 9391 9274 18665
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් උතුර 4745 4704 9449
නවගම්පුර 3568 3671 7239
මාළිගාවත්ත නැගෙනහිර 6102 6127 12229
ඛෙත්තාරාම 7191 7330 14521
අලුත්කඩේ නැගෙනහිර 5376 5292 10668
අලුත්කඩේ බටහිර 3824 4154 7978
කොච්චිකඩේ දකුණ 3909 4311 8220
පිටකොටුව 74 1967 2041
කොටුව 433 1130 1563
ගාලුමුවදොර 2026 1995 4021
කොම්පඤ්ඤවීදිය 2045 1982 4027
හුණුපිටිය 3765 3539 7304
සුදුවැල්ල 2025 2130 4155
කෙසෙල්වත්ත 3803 3860 7663
පංචිකාවත්ත 4533 4452 8985
මාළිගාවත්ත බටහිර 4887 4630 9517
මාළිගාකන්ද 4241 4807 9048
මරදාන 2300 2572 4872
ඉබ්බන්වල 1687 1090 2777

News & Events

27
ජූනි2019
පිරිත් පිංකම

පිරිත් පිංකම

රටට හා මහජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලද පිරිත්...

Scroll To Top