රටට හා මහජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලද පිරිත් හා හීල් දානමය පිංකම 2019.06.13 හා ඊට පසුදින කාර්යාල නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් කාර්යාල පරිශ්‍ර‍යේදි පවත්වන ලදී.  

pirith1

1

pirith2png

pirith3

3

4

5

6

7

8

9

91

 

ත්‍රිපිටකාභි වන්දනා සතිය වෙනුවෙන් බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද පිණ්ඩපාත දානමය පිංකම 2019.03.16 දින හිමිදිරියේ පැවැත්වෙමින් .........................

wall01

 wall02

wall03

wall04

 

 wall05

wall06

wall07

wall08

wall09

wall10

wall11

wall12

 notice board

මීලඟ විශ්‍රාම වැටුප් දින

මාර්කු 08
අප්‍රේල්  08
මැයි  10
ජුනි  10
ජුලි  10
අගෝස්තු  09
සැප්තැම්බර්  10
ඹක්තෝම්බර්  04

කොට්ඨාශ දිනය

පෙබරවාරි 29
 

මීලඟ කෘෂි කාර්මික කමිටුව

පෙබරවාරි 22

මීලඟ සම්බන්ධීකරණ කමිටුව

පෙබරවාරි 15

News & Events

27
ජූනි2019
පිරිත් පිංකම

පිරිත් පිංකම

රටට හා මහජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලද පිරිත්...

Scroll To Top