ආපදා කළමනාකරණ තොරතුරු - විස්තර බැලීමට කරුණාකර මෙතනින් පිවිසෙන්න

සම්බන්ධිකරණය කර ගත හැකි ස්ථානය

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 352

ජාතික ආපදා කළමනාකරණ සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය 

විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 258

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය 

විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07

+94 0112 136 136

+94 0112 670 070

+94 0112 136 100

දිස්ත්‍රික් කළමනාකරණ සම්බන්ධ්‍කරණ මධ්‍යස්ථානය 

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, ගාලු පාර, කළුතර.  +94 0342 222 912

සංවර්ධන නිළධාරී (අපදා සහන සේවා)

ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කාර්යාලය, බණ්ඩාරගම
 +94 0719 930 031

News & Events

27
ජූනි2019
පිරිත් පිංකම

පිරිත් පිංකම

රටට හා මහජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලද පිරිත්...

Scroll To Top