ග්‍රාම නිළධාරින් පිළිබඳ තොරතුරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   ග්‍රාම නිලධාරීගේ නම කාර්යාලීය ලිපිනය    දුරකතන අංකය
656/ඒ රයිගම දකුණ g dumy new වයි. සී. කාරියවසම් මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
බණ්ඩාරගම

+94 0382292255

656/ඒ රයිගම උතුර g dumy new එම් කේ එස් පෙරේරා මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
බණ්ඩාරගම
+94 077 9135955

         
         
         
         
         

බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අදාල ග්‍රාම නිලධාරි වසම්වල මාර්ග හා වතු පිළිබද තොරතුරු

මෙම විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න

News & Events

27
ජූනි2019
පිරිත් පිංකම

පිරිත් පිංකම

රටට හා මහජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලද පිරිත්...

Scroll To Top