ගම්ෙපරළිය - 2019

ගම්ෙපරළිය ප්‍රගතිය බැලීමට කරුණාකර ෙමතනින් පිවිෙසන්න

News & Events

27
ජූනි2019
පිරිත් පිංකම

පිරිත් පිංකම

රටට හා මහජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලද පිරිත්...

21
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

ත්‍රිපිටකාභි වන්දනා සතිය වෙනුවෙන් බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top