මාණ්ඩලික නිළධාරීන්

 ප්‍රාදේශීය ලේකම්    

   ds bandaragama ruwini නම බුද්ධිකා රුවනි සමරතුංග මිය 
සුදුසුකම්
 •  නීතිඥ
 • සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ ශ්‍රාස්තපති උපාධිය කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
 සේවා ඉතිහාසය
 • සහකාර ලේකම්, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයසහකාර ලේකම්, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයසහකාර 
 • ප්‍රා‍දේශීය ලේකම්, දොඩන්ගොඩ
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කළුතර
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්, බණ්ඩාරගම
 

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

ads sajeewana නම කේ ඩී එස් සජිවනා මිය
සුදුසුකම්
 • කෘෂි කර්මය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය (ගෞරව)
 • ආයතනික කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය
 • රාජ්‍ය පරිපාලන ඩිප්ලෝමාව
සේවා ඉතිහාසය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ, රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
සහකාර අධ්‍යක්ෂ, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
සහකාර ප්‍රා‍දේශීය ලේකම්, බණ්ඩාරගම

වැඩ බලන ගණකාධිකාරී

acc act amarasingha නම ජී ඩී ඩී අමරසිංහ මහත්මිය
සුදුසුකම්
 • ව්‍යාපාර කළමණාකරණය පිළිබඳ විද්‍යාවේධි උපාධිය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
සේවා ඉතිහාසය

ගණකාධිකාරී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - බුලත්සිංහල

(වැ.බ.)ගණකාධිකාරී, බණ්ඩාරගම

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 assistant director01 bandara නම පී ආර් කේ ඩී කේ බණ්ඩාර මහත්මිය
සුදුසුකම් විශේෂ කලාවෙිදී උපාධිය
සේවා ඉතිහාසය සහකාර අධ්‍යක්ෂ, කළුතරසහකාර අධ්‍යක්ෂ, කළුතර
සහකාර අධ්‍යක්ෂ, බණ්ඩාරගම

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  

 assistant director02 kuruppu

 

නම කේ ස්වර්ණා මහත්මිය
සුදුසුකම් සාමාන්‍ය කලාවෙිදී උපාධිය 
සේවා ඉතිහාසය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය කළුතර

සහකාර අධ්‍යක්ෂ, බණ්ඩාරගම

පරිපාලන නිලධාරිණී

  ad of soysa නම පී යු කේ  සොයිසා මහත්මිය
සුදුසුකම්

අ.පො.ස. උසස් පෙළ
ඩිප්ලෝමා (ශ්‍රී.සං.ප.ආ)

සේවා ඉතිහාසය
 • බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පරිපාලන නිලධාරී ලෙස 2012  
 • ඔක්තෝම්බර් මස සිට මේ දක්වා

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී

   ad ao gn abesingha නම බන්දුල අබේසිංහ මහතා
සුදුසුකම් අ.පො.ස. උසස් පෙළ
සේවා ඉතිහාසය
 • බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී ලෙස
 • 2014 අප්‍රේල් මස සිට මේ දක්වා
 
කාර්ය මණ්ඩලය                                                                                                               

ආයතන අංශය

පොදු දුරකථන අංකය 

+094 038 2290756

 g dumy new

Mrs.E.K.P.D.Jayasinghe

Chief Public Management Asistant

Name   Designation
Subject
Mrs. S.H.A.Nandanie g dumy new Public Management Asistant           
       
 Mrs. M.K.R.Nalika  g dumy new Public Management Asistant  
       
 Mrs. A.I.Harshanie   g dumy new Public Management Asistant  
       
Mrs. D.W.Gunawardhana g dumy new Public Management Asistant  
       
 Mrs.H.I.F.Rizla   g dumy new Public Management Asistant  
       
Mr. Lasiru Satharanga Perera

b dumy

 Public Management Asistant  
       
Mr.Dhananjaya

b dumy

 Public Management Asistant  
       
 Mrs. D.R.K.Dasanayake  g dumy new Development Officer  
       
Mrs. P.M.R.D.Rupasinghe g dumy new Development Officer  
       
Mrs. H.A.T.Priyadarshanie                     g dumy new Development Officer  
       
Mrs. P.M.R.D.Rupasinghe g dumy new Development Officer  
       

 Mr. Hasitha

b dumy  Office Asistant  

සැලසුම් අංශය

පොදු දුරකථන අංක

+094 038 22 56173

+094 038 22 90260

 g dumy new

Mrs.G.D.Anoma Sharmalee

Public Management Asistant

Name    Designation  Subject
Mr.W.D.L.C.Wickrama b dumy  Public Management Assistant   
       
Mrs.Dilki Abeyrathna   g dumy new Development Officer  
       
Mr.E.G.S.P.Chandrasiri   b dumy Development Officer   
       
Mrs.B.A.S.Perera   g dumy new Development Cordinator   
       
Mrs.P.Dinusha Samanmalie   g dumy new Development Officer   
       
Mrs.P.Dinusha Samanmalie  g dumy new Development Officer  
       
Mrs.I D N Shamalee  g dumy new Development Officer  
       
Mrs.Kanchana Udayakumari  g dumy new Development Officer  
       
Miss.Chamari Lakmini Jayasekara  g dumy new Development Officer   
       
Mrs.Yasamalie Perera  g dumy new Development Officer  
       
Mrs.G.W.S.Dilrukshi   g dumy new Development Officer  
       
Mrs.A.Wickramarathna   g dumy new Technicle Officer  
       
Miss.A.Wickramarathna g dumy new Assistant Technicle Officer  
       

Mrs. Malani Hemalatha

g dumy new Office Assistant  

ගිණුම් අංශය

පොදු දුරකථන අංකය

+094 038 22 90738

 g dumy new

Mrs.Deepani Kodikara

Financial Assistant - 1

g dumy new

Mrs.V.P.S.N.Jayasekara

Financial Assisant - 11

Name     Designation  Subject
Mr. Newton Garusinghe  b dumy Enforcement officer  
       
 Mrs.Y.M.P.Thalagala  g dumy new  Public Management Assistant  
       
 Mrs.Ramya Kumari Rathnayaka  g dumy new  Public Management Assistant  
       
Mrs.S.N.Kaththriarachchi   g dumy new  Public Management Assistant  
       
Mrs.K.R.S.P.P.Kaluarachchi   g dumy new  Public Management Assistant  
       
Mrs.K.A.Niroshi Priyangika   g dumy new  Public Management Assistant  
       
Mrs.M.N.Samsun Nihara   g dumy new  Public Management Assistant  
       
Mrs.L.M.V.E.De Mel   g dumy new  Information and Communication Technology Assistant  
       
Mrs.Lakmini Epasinghe g dumy new Development Officer  

ව්ශ්‍රාම වැටුප් අංශය

පොදු දුරකථන අංකය

+094 038 22 56191

+094 038 22 90738 

Name  Designation Subject
Mrs. Nayana Kalpage  g dumy new Pension Officer                                             
       
Mrs. R.D.C.Priyadarshanie  g dumy new  Pension Officer   
       
Miss. A.Amila Sankalpanie  g dumy new Development Officer   
       
Mrs. g dumy new    
       
Mrs.Dilrukshi Perera  g dumy new Document Assistant   

ඉඩම් අංශය

පොදු දුරකථන අංකය

+94 038 22 90145
+94 038 22 93120 

 b dumy

Branch Head

Mr.W.A.W.K.Wijesinghe

Public Management Assistant

 

Name   Designation  Subject 
Mrs. A.D.G.Wijethunga  g dumy new  Public Management Asisitant   
       
Mrs.H.M.R. Udayakanthie  g dumy new  Public Management Asisitant   
       
Mrs.Deepika Samanthie   g dumy new Public Management Asisitant   
       
 Mrs.  g dumy new Public Management Asisitant   
       
Mrs.H.C.R. Silva  g dumy new Land Officer   
       
Mrs.J.P.K. Jayasundara g dumy new  Development Officer(Land)   
       
Mr.G.P. Sahan Chamara b dumy  Development Officer(Acquisition)   
       
Mrs.S.A.Pushpalatha Ranjanie g dumy new    

සමාජ සේවා අංශය

පොදු දුරකථන අංකය

+94 038 22 90145
+94 038 22 93120

 g dumy new

Branch Head 

Mrs. T.I.S.Pieris

Public Management Assistant

Name    Designation  Subject 
Mrs. P.L.N.Rodrigo   g dumy new Public Management Assistant   
       
Mrs. P.Susiema Jayanthi   g dumy new Public Management Asisitant   
       
Mr.S.Gamage b dumy  Social Services Officer   
       
Mr. O.L.S.Karunarathna   b dumy Development Officer   
       
Mrs.G.P.Munasinghe  g dumy new  Development Officer   
       
Mrs.T.A.K.Perera g dumy new Development Officer  
       
Mrs.G.D.R.Videshika g dumy new Development Officer  
       
Mrs.M.K.P.Wijesinghe   g dumy new Social Services Officer  

හැදුනුම්පත් අංකය

පොදු දුරකථන අංකය

+094 038 2256179

Name  Designature  Subject 
Mrs. S.A.P.N.Perera  g dumy new Development Officer   
       
Mrs. Ransirinie Samaraweera   g dumy new Development Officer   

ලියාපදිංචි කිරීමේ අංශය

පොදු දුරකථන අංකය

+094 038 2256179

 g dumy new

Additional District Registrar

 Mrs. K. Chathuranie Uduwanage

Name    Designation  Subject 
Mrs. R.D.A.K.Dedunu g dumy new Public Management Asisitant  
       
Mrs. U.Ganga Jeewanie Rudrigo g dumy new  Development Officer  
       
Mrs. B.M.T.Maduka   g dumy new Office Assistant  

විදාතා අංශය

පොදු දුරකථන අංකය

+94 038 22 93989

Name    Designation  Subject 
Mrs.M.D.P.Gunawardhana   g dumy new Technical Human Resource Promotion Asistant   
       
Mrs.Harsha Dilini   g dumy new  Development Officer   
       
Mr.J.P.D.Gunathilaka   b dumy Field Coordinator   
       
Mr.S.A.Susantha   b dumy Science and Technical Officer   
       
Mr.Sashik Sandun   b dumy Information and Communication Technology Asistant   
       
Mr,   b dumy Office Assistant   
       

 

News & Events

27
ජූනි2019
පිරිත් පිංකම

පිරිත් පිංකම

රටට හා මහජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලද පිරිත්...

Scroll To Top