නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
බණ්ඩාරගම ජාතික පාසල බණ්ඩාරගම +94 038 2291962
වෑවිට මෛත්‍රී මහ විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 038 2292935
අල්ගස්සාලි මුස්ලිම් මහ විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 038 2292935
කිදෙල්පිටිය ශ්‍රී සරලංකාර මහ විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 038 2291585
වල්ගම ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස මහ විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 038 2293067
අළුබෝමුල්ල එස් මහින්ද මහා විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 038 2240889
අරුග්ගොඩ ශ්‍රී පරාක්‍රම මහා විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 038 2240856
අල්ගස්සාලි මුස්ලිම් ප්‍රාථමික විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94  038 2288186
පතහාවත්ත ශ්‍රී ස්වර්ණජෝති මයා විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94  038 2291530
කඹුරුගොඩ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 071 8021555
රමුක්කන විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 078 9699239
මහවිල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 038 2236046
වඳුරමුල්ල ශ්‍රී රාහුල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 071 1438047
වීදාගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 072 4643763
රේරුකාන සමරනායකපුර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 071 8306344
මහබෙල්ලන සමරනායකපුර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 077 4226696
මහබෙල්ලන ප්‍රාථමික විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 038 2244225 
සෙත්නදී ප්‍රාථමික විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 071 8157790 
කිම්මන්තුඩාව ශ්‍රී සුමනජෝති ප්‍රාථමික විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 071 8015052
ධම්මකිත්ති ප්‍රාථමික විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 038 2289577 
අලුත්ගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය බණ්ඩාරගම +94 076 7430330 
වික්‍රමශිලා මහ පිරිවෙණ බණ්ඩාරගම  
ශ්‍රී ඝණානන්ද පිරිවෙණ වීදාගම බණ්ඩාරගම  

News & Events

27
ජූනි2019
පිරිත් පිංකම

පිරිත් පිංකම

රටට හා මහජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලද පිරිත්...

Scroll To Top