නම/ ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
මහජන බැංකුව බණ්ඩාරගම

+94 038 22 93790

+94 038 22 90270

ලංකා බැංකුව බණ්ඩාරගම +94 038 22 90280
ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව බණ්ඩාරගම +94 038 22 90667
සම්පත් බැංකුව බණ්ඩාරගම +94 038 22 89898
සෙලාන් බැංකුව බණ්ඩාරගම +94 038 22 90706
කොමර්ෂල් බැංකුව බණ්ඩාරගම

+94 038 22 90361

+94 038 223643-4

News & Events

27
ජූනි2019
පිරිත් පිංකම

පිරිත් පිංකම

රටට හා මහජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලද පිරිත්...

Scroll To Top