නම/ ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
බණ්ඩාරගම තැපැල් කාර්යාලය බණ්ඩාරගම

+94 038 22 90250

+94 038 22 91854

+94 038 22 90252

+94 038 22 90253

වැල්මිල්ල උප තැපැල් කාර්යාලය වැල්මිල්ල +94 038 22 90941
අටළුගම උප තැපැල් කාර්යාලය අටළුගම +94 038 22 90975
රේරුකාන උප තැපැල් කාර්යාලය රේරුකාන +94 038 22 92570
වීදියගොඩ උප තැපැල් කාර්යාලය වීදියගොඩ +94 038 22 90003
පුන්සිරිපුර උප තැපැල් කාර්යාලය පුන්සිරිපුර +94 038 33 42112
රයිගම/බැල්ලන්තුඩාව උප තැපැල් කාර්යාලය රයිගම/බැල්ලන්තුඩාව +94 038 22 90859
හල්තොට උප තැපැල් කාර්යාලය හල්තොට +94 038 22 52438
අරුග්ගොඩ උප තැපැල් කාර්යාලය අරුග්ගොඩ +94 038 22 32041
 

News & Events

27
ජූනි2019
පිරිත් පිංකම

පිරිත් පිංකම

රටට හා මහජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලද පිරිත්...

Scroll To Top