නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
බණ්ඩාරගම  පොලිසීය බණ්ඩාරගම

+94 038 22 90222

   

News & Events

27
ජූනි2019
පිරිත් පිංකම

පිරිත් පිංකම

රටට හා මහජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලද පිරිත්...

Scroll To Top