ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
රජයේ රෝහල බණ්ඩාරගම  +94 038 22 90261
සෞඛ්‍ය  වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය බණ්ඩාරගම  +94 038 22 90154
 
 
 
 
 

News & Events

27
ජූනි2019
පිරිත් පිංකම

පිරිත් පිංකම

රටට හා මහජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලද පිරිත්...

Scroll To Top