රටට හා මහජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලද පිරිත් හා හීල් දානමය පිංකම 2019.06.13 හා ඊට පසුදින කාර්යාල නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් කාර්යාල පරිශ්‍ර‍යේදි පවත්වන ලදී.  

pirith1

1

pirith2png

pirith3

3

4

5

6

7

8

9

91

 

News & Events

27
ජූනි2019
පිරිත් පිංකම

පිරිත් පිංකම

රටට හා මහජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලද පිරිත්...

Scroll To Top