ත්‍රිපිටකාභි වන්දනා සතිය වෙනුවෙන් බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද පිණ්ඩපාත දානමය පිංකම 2019.03.16 දින හිමිදිරියේ පැවැත්වෙමින් .........................

wall01

 wall02

wall03

wall04

 

 wall05

wall06

wall07

wall08

wall09

wall10

wall11

wall12

News & Events

27
ජූනි2019
පිරිත් පිංකම

පිරිත් පිංකම

රටට හා මහජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලද පිරිත්...

Scroll To Top